Практичний психолог

Ділова документація практичного психолога дошкільного навчального закладу

Ділова документація практичного психолога дошкільного навчального закладу. Підготувала психолог Локоткова С.В. ДНЗ160 Львів. — презентация

Презентация была опубликована 4 года назад пользователемСветлана Локоткова

Презентация на тему: » Ділова документація практичного психолога дошкільного навчального закладу. Підготувала психолог Локоткова С.В. ДНЗ160 Львів.» — Транскрипт:

2 1. Робочий кабінет: меблі, сейф, килими, оргтехніка,канцелярське приладдя та іграшки. 2. Робочі місця дітей, батьків та педагогів : меблі, крісла (диван), природно-декоративні елементи. Психологічний кабінет з абезпечується навчально- методичною літературою, фаховими періодичними виданнями. Ведеться облік товарно – матеріальних цінностей психологічного кабінету.

3 Спеціальна психологічна література: 1. __________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Навчально-методична література: 1. __________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Каталог папок з матеріалами. Облік обладнання: Практичний психолог ____________________________ прізвище,ініціали п/п Напрям корекційно- розвивальної роботи Перелік обладнання відповідно напряму (посібники, іграшки, ігри тощо) Номер папки / коробки

4 1. Нормативно- правова. 2. Навчально- методична. 3. Довідково- інформаційна. 4. Обліково- статистична. 5. Для службового використання.

5 — Нормативно-правова документація (закони України, постанови ВРУ (Кабміну), накази, розпорядження, Положення МОН України (управлінь, відділів освіти). — Навчально-методична документація (підручники, навчально- методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми, фахові періодичні видання). — Довідково-інформаційна документація (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, доповіді, виступи на педрадах тощо). — Обліково-статистична документація (облік товарно-матеріальних цінностей, плани роботи практичного психолога, форми статистичної звітності). — Для службового використання (індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали, протоколи, тестові методики, запитальники, анкети, бланки відповідей тощо).

6 Положення про психологічну службу в системі освіти України (наказ Мін. Освіти Укр ), Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та ін. закладів системи загальної середньої освіти (наказ Мін. освіти і науки Укр р 691 ), Про внесення змін до Положення (наказ Мін. освіти і науки Укр р 439), Нормативи часу на основні види роботи пр. психолога (дод. До листа Мін. освіти і науки Укр. Від р 1/9-352), Про затвердження переліку посад пед. Та наук. Працівників (постанова каб. Мін Укр ) Посадові обов’язки (інструкція), інструкція з охорони праці, Етичний кодекс психолога, Ксерокопії наказів по ДНЗ та ВО (стосовно роботи психологічної служби).

8 — Нормативно-правова документація, — Робота з дітьми молодшого дошкільного віку, — Робота з дітьми старшого дошкільного віку, — Робота з агресивними дітьми, тривожними, гіперактивними, — Робота з батьками, — Робота з педколективом, — Матеріали корекційно- відновлювальної та розвивальної роботи — Діагностичний інструментарій, — Робота з громадськістю, — Робота з обдарованими дітьми, — Правова освіта, — Тощо.

9 — Річний план роботи (погоджений із керівником психологічної служби району і затверджений завідувачем закладу). — Затверджений керівником ДНЗ план роботи на місяць, та потижневий (за вибором психолога чи запит адміністрації). — Графік роботи у закладі, розміщений на дверях кабінету (затверджений завідувачем та головою ПК ДНЗ). — Журнал попереднього запису на індивідуальні й групові консультації (за потребою). — Затверджені завідувачем звіти про роботу за рік (подаються у НМЦО, копія у психолога).

10 Відповідно до НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1/9-352 від р. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти, листа Про нормативи часу на основні види роботи Складається річний план. У плані передбачати лише ті види роботи, що відповідають кваліфікації психолога і на які він має спеціальний дозвіл (ліцензії, сертифікати).

11 «ПОГОДЖЕНО» Директор НМЦО м. Львів _________________________ _______ __________________________ (підпис) (ПІБ) «___» ______________ 20 __ р. Методист НМЦО м. Львів _________________________ _______ __________________________ (підпис) (ПІБ) «___» ______________ 20 __ р. «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор _________________________ (назва навчального закладу) _______ __________________________ (підпис) (ПІБ) «___» ______________ 20 __ р. ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ___________________________________________________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) _____________________________________________________________ (ПРІЗВИЩЕ, ІМЯ, ПО-БАТЬКОВІ) НА 20 ___/20 ___ НАВЧАЛЬНИЙ РІК Виконавець: ___________________________________

12 з/п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами державної адміністрації та місцевого самоврядування Термін проведення Де і з ким проводиться 1. Психодіагностична робота: індивідуальна психодіагностика а) дітей б) педпрацівників в) батьків групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження: а) дітей б) педпрацівників в) батьків 2. Консультаційна робота: а) батьків б) педпрацівників 3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота: а) індивідуальна б) групова 4. Психологічна просвіта: Виступи перед а) батьками б) педпрацівниками 5. Навчальна діяльність: курси за вибором, факультативні заняття,гурткова робота 6.Організаційно-методична робота 7.Звязки з громадськістю: Участь у роботі ПМПК, …

13 Дні тижня Інтервал робочого часу, місце роботи, вид роботи Навчальний заклад (психодіагностика, консультування, психологічна просвіта, корекційно- відновлювальна робота, звязки з громадськістю) ( організаційно- методична робота : оформлення документів, обробка результатів досліджень, відвідування семінарів, робота у бібліотеці, самоосвіта) понеділок9.00 – (4год) – (4год) вівторок середа четвер п’ятниця Разом годин на 1ст 20

14 Журнал щоденного обліку роботи. Індивідуальні картки психолого- педагогічного діагностування. Журнал проведення корекційно- відновлювальної та розвивальної роботи. Протоколи (журнал) індивідуальних консультацій. Журнал (протоколи) психологічного аналізу занять.

15 з п Дата Години Вид роботи Короткий зміст роботи З ким проводилась К-сть осіб р. 1годинаДіагностична роб. з дітьми Діагностика рівня тривожності Діти 1середньої гр Корекційна робота з дітьми ПсихокорекціяДіти кор.гр — індивідуально 1 32годКонсультативнаконсультаціябатьки1 4 Факт. викор. час Просвіта Оформлення інформаційних листівок Розміщення у всіх вік гр – Організаційно- методична робота Оформлення поточної документації ЖУРНАЛ ЩОДЕННОГО ОБЛІКУ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ___________________________________________________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ)

16 Вхідна та вихідна діагностика, Індивідуальна та під групова діагностика(не більше 6дітей). Документація: Бланки діагностування, Протоколи тестування, зошити спостережень (протоколи) індивідуальні, зведені протоколи результатів діагностики, Аналітична довідка за результатами дослідження. — Журнал діагностичної роботи з дітьми (за вибором психолога).

17 Дата проведен ня Назва методикиКороткий результат. Висновки та рекомендації ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ Дитини ______________________________ ________ групи ______________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) Протокол спостереження за дитиною протягом дня Мета – виявлення соціальних та емоційних проблем. Ім’я та прізвище дитини ____________________________________________ Вік ____ група ___________ Дата _____________ час ______________ — Висновки та рекомендації _________________________________________ _____________________________________________ підпис ___________

18 Протокол діагностування ________________________ Назва психічного процесу Прізвище, імя дитини _______________________________ Дата діагностування ____________ Група ДНЗ _________ Методика __________________________________________ Результати діагностування: Висновки: Пр. психолог __________________ підпис __________

19 Аналітичний звіт (для внутрішнього користування) Про результати психологічного вивчення ______________________________________________________ Яке проводилось _______20___р. Мета психологічного вивчення : _________________________________________________________________________________ Методики____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Аналіз результатів _________________________________________________________________________________ Висновки_____________________________________________________________________ Рекомендації ________________________________________________________________ Практичний психолог _________________________________ підпис __________

20 Прізвище, ім’я дитини датадіагностикаметарезультати 1… Комплексна діагностика психологічної готовності до школи Визначити рівень психологічної готовності до навчання в школі Сер. Рівень 2…… …… балів. Д. рівень

21 Реєстрація роботи — Складання (укладання) корекційних програм, — Запис в журналі корекційно- розвивіальної роботи, — запис в індивідуальній психологічній картці дитини. можливе ведення індивідуального щоденника досягнень та розвитку дитини, протокол індивідуального корекційного заняття, …

22 Індивідуальна програма корекційно – розвивальної роботи з _________ по _________ практичного психолога __________________ з дитиною ____________________________, яка відвідує __________ групу в ДНЗ ____ Пояснювальна записка Мета Завдання Організація занять Очікувані результати Основні форми та методи роботи Етапи програми Висновки, рекомендації Додаток – список використаної літератури

23 зп ДатаТематика роботи З ким проводилась (індивідуальна чи групова) Де 1. ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ ___________________________________ ________________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) З ким проводиться (Імена та прізвища дітей чи групи) Форма роботи (інд. Чи гр.) Тематика роботи, методи та прийоми Мета роботи відвідування 1.1 старша гр. ( списковий склад дітей) Гр.Корекційна програма … — …. Розвиток д.м. руки 25/ 04 26/ 04 2.…..Інд.

24 ______________________________ (прізвище, імя дитини) Група _______ Дата: ______.______. 20______ р. Тема:_________________________________ Завдання: 1._____________________________________ 2._____________________________________ Примітки ______________________________ Висновки _____________________________

25 Ім я та прізвище дитини __________________________________________ Група ____________ Дата «___»_______20__р. Час ___________ Мета – ___________________________________________________________ Вид роботи (назва вправи чи гри) Вербальна та невербальна реакція дитини Реакція психолога Висновки Зміст роботи та аналіз Прояви емоцій Початок заняття Кінець заняття примітки Аналіз емоційного стану дитини

26 Імя та прізвище дитини _______________________ Група _____ Дата «___»____20__р. Час __________ Мета ________________________________________ Аналіз Вид роботиВербальна та невербальна реакція дитини Реакція психолога Висновки Гра ___________ Вправа __________

27 ОбєктиВербальна та невербальна реакція дитини Реакція психолога Розміщення на пісочниці/папері (Карта) Протокол індивідуального заняття з використанням пісочної (арт) терапії Імя та прізвище дитини ______________________________________________ Гр..____________ вік __________ Дата «___»______20__р. Час ___________ Пісочниця (картина) ______ (назва) _________________________________________ пісок (сухий, вологий) матеріал (фарби, фломастери, олівці, пластилін, кольор.папір) Мета – моделювання ресурсних станів, зняття агресії, інше _________ Схема картини: Рівень тривожності Рівень агресііспрямованість високий аутоагресія середній гетероагресія низький Висновки ______ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

28 Консультування. Анкетування. Опитування. Інформаційні листки Куточки психолога в групах Виступи на батьківських зборах Батьківські школи, лекторії, тощо

29 ДатаХто звернувся Причина звернення Короткий запис змісту консультації р Мама … (прізвище) дитини…. (ім’я) З …групи Тривожність дитини. ЖУРНАЛ ПРОТОКОЛІВ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА __________________________________ ______________________(НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) Дата провед ення Запит (батьки /педагоги) Проблема звернення Короткий запис змісту консультації Форма виконання (інд./ гр.) Відмітки про виконання батькиАгресивна поведінка дитини Інд.підпис Вих-лі ст. груп Дитяча агресія Зміст консультації додається груповаВик-но

30 Реєстрація звернень батьків, діти яких не відвідують ДНЗ, надання консультацій з питань виховання дітей. Графік роботи пед. ради, телефони спеціалістів Журнал звернень до педагогічної ради ДНЗ Облік роботи Дата ______ вид роботи _____________________________ Хто звернувся за консультацією ________________________ Адреса ______________________ тел.:___________________ Імя дитини _____________________ вік _________________ Причина звернення ___________________________________ Коротко зміст роботи __________________________________________________ Висновки ___________________________________________ Відмітки про виконання ______________________________

31 Консультування з особистих питань, з питань навчально- виховного процесу. Аналіз занять педагога. Складання професіограми вихователя. Ведення індивідуальних психологічних карток педагога (зазначення результатів діагностики та інших видів робіт)

32 Хід заняття чи навчально-виховного заходу Аналіз спостережень. Висновки та рекомендації 1. Навчальна діяльність та емоційний стан дітей 2. Структура та динаміка заняття 3. Аналіз діяльності вихователя ЖУРНАЛ психологічного аналізу занять практичним психологом ___________________________________________________________ ___________________ (НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ) Дата спостереження ___________________ група ______________________ Вихователь _______________________________________________________________ Об’єкт спостере ження Критерії аналізуоцінювання Зміст заняття Вис. рСер. рН. р діти Вих-ль

33 Ведення індивідуальних психологічних карток, або порт фоліо, індивідуальної діагностичної картки педагога, тощо Складання професіограми педагога: бланки, протоколи діагностики, анкети, опитувальники… показники оцінка Вис. Р.Сер. Р.Н. р. 1. Етичні якості 2. Професійні навички та відповідальність

34 Доступ до обліково- статистичних документів та документів для службового користування регулюється завідувачем психологічного кабінету ( завідування кабінетом покладається Завідувачем ДНЗ на пр. психолога. Положення про Психологічний кабінет п.5 ) відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних та судових органів).

35 1. Індивідуальні карти психологічного супроводу. 2. Журнал реєстрації індивідуальних консультацій. 3. Журнал проведення корекційно- відновлювальної й розвивальної роботи. 4. Журнал (протоколи) психологічного аналізу занять. 5. Тексти тестів, ключі, матеріали тестових досліджень (протоколи, довідки, журнал діагностики). 6. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів і медико-педагогічних комісій.

36 індивідуальні психологічні карти дитини, заяви батьків (погодження чи відмова від психологічного супроводу), порт фоліо дитини (всі матеріали роботи з дитиною).

37 Психологічна картка дитини Імя та прізвище дитини _________________________ Дата народження ___________ Інформація про сімю : Мати (П,і,п; місце роботи, тел.):___________________ Тато (П,і,п; місце роботи, тел.):___________________ Інші члени сімї ________________________________ Домашня адреса,тел.: ___________________________ Група ДНЗ______________дата поступлення_________ Інформація про переводи в іншу групу ______________ Вих-лі ________________________________________ Мета звернення із запитом _______________________ Хто ініціатор запиту _____________________________ Психологічна проблема __________________________ Зміст проведених психолого — педагогічних заходів Дата проведення Мета проведення Висновки, рекомендації 1. Діагностика 2. Корекційно-розвивальна робота

38 Індивідуальні психологічні картки дітей зберігати в сейфі (шафі, що закривається на ключ), заборонено виносити за межі ДНЗ, передавати стороннім людям, за винятком запиту правоохоронними та судовими органами. Після переходу дитини в школу зберігати в архіві.

39 Консультації. Куточки психолога в ДНЗ. Виступи на педрадах, тренінги, педагогічні школи, лекторії, тощо

40 — журнал реєстрації (протокол) виступу практичного психолога Протокол виступу практичного психолога __________________________________________________________________ (ПІБ) на педраді (семінарі, батьківських зборах) «________________________________________________________________» (тема педради, семінару, батьківських зборів) Дата проведення:________________ Тема виступу: «____________________________________________________ Мета виступу:___________________________________________________ План виступу: 1.______________________________________________________________ Зміст виступу: (відповідно плану) 1.______________________________________________________________ Висновок_ Література: Практичний психолог _______________________________________________ (ПІБ, підпис) — журнал реєстрації (протокол) проведення психологічного тренінгу

41 — Завідувач ДНЗ, — вихователь – методист, — вчитель-логопед, — дефектолог, — інструктор з фізкультури, — медична сестра, — вихователі

42 ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА РОЗВИТКУ ДИТИНИ Заповнюється спільно із медичною сестрою, вихователями, вчителем-логопедом, дефектологом, інструктором з фізкультури… План взаємодії з учасниками корекційно- педагогічного процесу складається з учителем-логопедом, вихователями, муз. керівниками… Індивідуальні плани корекційно – відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми.

44 * Участь у роботі ПМПК. * Співпраця з мед. установами. * Співпраця з навчальними закладами: — З школами ( надання характеристик на першокласників, спільне проведення просвітницької роботи ), — Із Вузами ( керівництво практикою студентів за спеціальністю психологія ) *Співпраця з опікунськими радами судовими установами ( надання характеристик ).

45 Запис в індивідуальній картці розвитку дитини, що йде на засідання ПМПК (копія запису з датою та підписом додається до індивідуальної психологічної картки дитини, що зберігається у психолога, + копії результатів обстеження у психоневролога, протокол індивідуального обстеження дитини, що скеровується на ПМПК).

46 на майбутнього першокласника в школу на вихованця закладу в інший навчальний заклад, в суд, тощо на дитину,що скеровується на ПМПК на студента-практиканта у ВУЗ Характеристика (+ копія) заповнюються на спеціальних бланках чи оформлюється на фірмовому бланку ДНЗ із зазначенням вихідного номеру (реєстрація в книзі вихідної документації), завіряється печаткою та підписом завідувача.

47 — Робота в бібліотеці, самопідготовка,- Консультації в навчально- методичних та наукових центрах (закладах) — Участь в навчально- методичних семінарах (нарадах) психологів Ведення щоденника самоосвіти, записів консультацій та участі у метод. об’єднаннях, семінарах.

48 Тема: ____________________________________________________________ Опрацьована література з теми: 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ Виступ на педраді ___.____. 20___р._ з теми: __________________ Виступ на семінарі ___.____. 20___р._ з теми: _________________ Методичні рекомендації колегам: ____________________________________________________________ Висновки:___________________________________________________ ____________________________________________________________ Пр. психолог __________________ (прізвище, ініціали)

49 Аналітичний та статистичний звіт за рік ( півріччя ) відповідно до встановлених нормативів часу на основні види роботи практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ звіти подаються в НМЦО та ВО р-ну в електронному та друкованому вигляді, затвердженому завідувачем закладу.

50 N пози ції Найменування видів робіт Одиниця виміру обсягу роботи Нормати ви часу (год) Організаційно-методична робота 1. Складання плану роботи: План на місяць — » — 2,5 на рік — » — 6,0 2. Складання звіту про виконану роботу: Звіт за місяць (чверть) — » — 4,0 за півріччя (рік) — » — 8,0 3. Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками Один захід 7,0 4. Підготовка до педагогічних консиліумів Один захід 5,0 5. Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів Один захід 3,0 6. Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки) Один захід 3,0 НОРМАТИВИ ЧАСУ на основні види роботи

52 Психологічна просвіта 16. Виступи перед дітьми, педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях тощо Один виступ Фактично використаний час Навчальна діяльність 17. Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків Одне заняття 1,0 Зв’язки з громадськістю 18. Відвідування дітей вдома, бесіди з батьками Один захід 2,0 19. Відвідування батьків за місцем роботи Один захід 3,0 20. Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування Один захід 2,5 21.Участь у роботі ПМПК- Фактично використаний час

53 Список домашніх телефонів усіх практичних психологів (працівників психологічної служби) району. Список спеціалізованих центрів і консультацій медико-психологічного профілю. Список літератури психолого- педагогічної тематики, що є у бібліотеках району, онлайн- бібліотеках, список Інтернет сайтів.

54 Презентація підготована практичним психологом ДНЗ 160 м. Львова Локотковою Світланою Валеріївною

Источник:
Ділова документація практичного психолога дошкільного навчального закладу
Спеціальна психологічна література: 1. __________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Навчально-методична література: 1. __________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Каталог папок з матеріалами. Облік обладнання: Практичний психолог ____________________________ прізвище,ініціали п/п Напрям корекційно- розвивальної роботи Перелік обладнання відповідно напряму (посібники, іграшки, ігри тощо) Номер папки / коробки
http://www.myshared.ru/slide/478479/

МСНВК для дітей зі зниженим зором ->

Впровадження практичного психолога в освітні установи почалося в 1988 р., коли ставка «психолога» була введена в навчально-виховні установи. Основною метою як дитячого психолога, який працює в дитячому садку, так і в цілому психологічної служби освіти є забезпечення психологічного здоров’я дітей.

Психологічне здоров’я передбачає здоров’я психічне, в основі якого лежить повноцінне психічний розвиток дитини на всіх етапах дитинства. Відповідно до поставленої мети дитячий практичний психолог виконує наступні задачі: реалізує в роботі з дітьми можливості розвитку кожного віку; розвиває індивідуальні особливості дитини, тобто увагу фахівця повинні залучати інтереси, здібності, нахили, почуття, захоплення, відносини дитини і пр. Від психолога потрібно створити сприятливий для розвитку дитини клімат в дитячому саду, а також необхідність надавати своєчасну психологічну допомогу, як дітям, так і їх батькам, вихователям.

Основними видами діяльності дитячого психолога є: психологічне просвітництво психологічна профілактика психологічне консультування психологічна діагностика психологічна корекція.

Під психологічним просвітництвом розуміється залучення дорослих (вихователів, батьків) і дітей до психологічних знань. В суспільстві недостатньо поширені психологічні знання, не завжди виражена психологічна культура, яка передбачає інтерес до іншої людини, повагу до особливостей його особистості, вміння і бажання розібратися в своїх власних відносинах, переживаннях, вчинках.

У педагогічних колективах, як і сім’ях, можливі конфлікти, в основі яких — психологічна глухота дорослих людей, невміння і небажання прислухатися один до одного, зрозуміти, пробачити, поступитися і пр. Тому практичному психологу важливо підвищувати рівень психологічної культури тих людей, які працюють з дітьми.

Основний сенс психологічного освіти полягає в тому, щоб знайомити вихователів, батьків з основними закономірностями й умовами сприятливого психічного розвитку дитини, популяризувати і роз’яснювати результати психологічних досліджень, формувати потребу в психологічних знаннях і бажання використовувати їх в роботі з дитиною або в інтересах розвитку власної особистості, а також досягти розуміння необхідності практичної психології і роботи психолога в дитячому саду і в інших навчально-виховних установах. Психологічне просвітництво може проходити у вигляді лекцій, бесід, семінарів.

Психологічна профілактика — малоразработанний на сьогоднішній день вид діяльності дитячого практичного психолога. Вона спрямована на збереження, зміцнення і розвиток психологічного здоров’я дітей на всіх етапах дошкільного дитинства. На жаль, поки ця сторона діяльності практичного психолога у нас не розвинена. Але від цього її роль не зменшується. Психологічна профілактика передбачає відповідальність за дотримання в дитячому саду (та інших дитячих установах) психологічних умов, необхідних для повноцінного психологічного розвитку і формування особистості дитини на кожному віковому етапі. Також психологічна профілактика передбачає своєчасне виявлення таких особливостей дитини, які можуть привести до певних складнощів, відхилень в інтелектуальному і емоційному розвитку, в його поведінці і відносинах.

Основна складність, з якою може зустрітися психолог — це нерозуміння педагогічним колективом та батьками важливості психологічної профілактики. Подібне нерозуміння можна пояснити тим, що існує багато проблем з окремими дітьми і колективами, які необхідно терміново вирішувати і тому вихователі та батьки можуть не замислюватися про те, що може статися в майбутньому.

Психолог повинен намагатися прогнозувати можливість появи проблем і проводити роботу в напрямку їх попередження. В психопрофилактиці ініціатива цілком виходить від психолога, в цьому проявляється творчість його як фахівця. Психолог розробляє і здійснює розвиваючі програми для дітей різного віку з урахуванням особливостей кожного вікового етапу. Він також виявляє такі психологічні особливості дитини, які можуть надалі зумовити виникнення певних труднощів чи відхилень в його інтелектуальному і особистісному розвитку. Практичний психолог повинен стежити за дотриманням в дитячому саду умов, необхідних для нормального психічного розвитку і формування особистості дітей на кожному віковому етапі, а також попереджати можливі ускладнення в психічному розвитку і становленні особистості дітей в зв’язку з їх переходом на наступну вікову ступінь.

Консультативна робота в дитячому саду має принципову відмінність від тієї, яку здійснює психолог в районних чи інших консультаціях. Специфіка такого консультування полягає в тому, що воно зосереджується на вирішенні професійних проблем. У процесі консультування розглядається тільки те, що має відношення до вирішення головного завдання психологічної служби освіти — максимально сприяти психічному, особистісному розвитку кожної дитини.

Завідувачі дитячими садами, вихователі, батьки й інші люди отримують консультацію остільки, оскільки мають відношення до дитини. Їхні проблеми розглядаються тільки у зв’язку з проблемами дітей, а не самі по собі. Вихователі часто звертаються до психолога з наступними питаннями: причини труднощів у засвоєнні дітьми програм навчання (підготовка до школи), небажання і невміння дітей займатися, емоційні, особистісні порушення, конфліктні відносини з іншими дітьми.

Батьки часто звертаються з проблемами: як готувати дітей до школи, відсутність у дітей виражених інтересів, погана пам’ять, неорганізованість, несамостійність, агресивність, підвищена збудливість або боязкість; іншими словами, мається на увазі все те, що прийнято позначати словами «важка дитина».

В обов’язки дитячого психолога входить також виявлення особливостей психічного розвитку дитини, сформованості певних психологічних новоутворень, відповідності рівня розвитку дитини віковим нормативам. Тому в діяльності практичного психолога значне місце займає діагностика.

Завдання психодіагностики — дати інформацію про індивідуально-психічних особливостей дітей, яка була б корисна для себе самих, а також вихователям, батькам.

Кожен практичний психолог системи освіти має подвійне підпорядкування. За адміністративної лінії він підпорядковується завідувачу дитячим садом, з професійної — психологічному Центру, де працюють фахівці-психологи.

Психологи Центру не тільки контролюють діяльність психолога в дитячому саду, але і надають йому методичну, організаційну допомогу. На ділі, на жаль, іноді цього не відбувається, і психолог фактично виявляється наданим самому собі. У нього — вільний графік роботи, він сам складає свій план роботи, співвідносячи його з планом роботи вихователів.

Робочий день психолога триває 6 годин і може, наприклад, чергуватися через день — робота з 8.00 до 14.00 або з 13.00 до 19.00 годин. Психолог проводить як групові, так і індивідуальні заняття та консультації. Це може бути робота з підготовчою групою дитячого саду, або групою дітей молодших. Як зазначають досвідчені психологи, починаючому фахівцеві не слід відразу братися за всі можливі напрямки роботи, краще починати з проблемних дітей, ситуацій, з проблематики, яка краще освоєна психологом, де він більш компетентний, поступово нарощуючи свій методичний арсенал. У психолога в дитячому саду обов’язково повинен бути свій кабінет, це важлива умова організації психологічної служби.

Успішно працючого дитячого психолога відрізняють такі професійні якості як: прагнення до пізнання себе та інших, широта інтересів і незалежність поглядів, здатність емоційно притягувати до себе людей, підвищене почуття відповідальності за свої слова і дії, усвідомлення меж своєї компетентності.

Робота психолога в дитячому саду вимагає кваліфікації фахівця з вищою психологічною освітою, з спеціалізацією в області психології розвитку, педагогічної психології, клінічної психології.

Автор: Е.Ю.Обухова, студентка ф-ту психології МГУ, на основі інтерв’ю з психологом дитячого саду Н.А.Орловою

Источник:
МСНВК для дітей зі зниженим зором ->
Впровадження практичного психолога в освітні установи почалося в 1988 р., коли ставка «психолога» була введена в навчально-виховні установи. Основною метою як дитячого психолога, який працює в
http://mcnvk.ucoz.ru/news/praktichnij_psikholog_v_ditjachomu_sadu/2012-09-11-268

Практичний психолог

Практи?чна психоло?гія та психологічна практика — сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна психологія.

В обох випадках йде мова про діяльне застосування здобутків психологічної теорії. Але практична психологія розвиває самостійну сферу діяльності, на відміну від прикладної, яка лише видозмінює існуючі практики відповідно до рекомендацій психологічної теорії. Так, можна, наприклад, одночасно говорити про практичну психологію в соціальній роботі та психологію соціальної роботи (прикладний стосовно соціальної роботи аспект психологічної науки).

Сфера діяльності людини — практична психологія може розгортатись як незалежною, так і організаційно пов’язаною з суміжними практиками. Наприклад психолог-практик може, консультувати щодо тайм-менеджменту в рамках особистої практики або як працівник служби HR (навчання та розвитку персоналу) на підприємстві.

Виокремлення прикладної та практичної психологій є спірним питанням. У переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців немає прикладної психології, натомість, є практична.

Законодавчо визначені такі стандарти практичної психології:

Фахівець із напряму підготовки «Практична психологія» підготовлений до робіт:

  • психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
  • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
  • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
  • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
  • профорієнтація та профвідбір;
  • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
  • психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.).

Источник:
Практичний психолог
Практи?чна психоло?гія та психологічна практика — сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F

Практичний психолог

Сторінка практичного психолога

КОВАЛИК Марина Олексіївна

практичний психолог коледжу

Освіта – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2013 р.

Спеціальність – Практичний психолог у закладах освіти

Методична тема, над якою працює практичний психолог коледжу у 2014-2015 навчальному році: «Вивчення і створення психологічних умов, що сприяють повноцінному розвитку студентів, формуванню соціальної активності і адаптації у колективі»

Дорослішання – це непростий період в житті будь-якої людини. Крім фізичних змін організму, відбуваються зміни і у морально-психологічному розвитку. Підлітковий та юнацький вік завжди сповнені протиріч.

Студент стикається з суперечностями у взаєминах між людьми, в яких він губиться, виявляє у собі

почуття і потяги, перед якими є беззахисним. У кожного з нас постійно виникають певні труднощі і ми можемо опинитися у складній життєвій ситуації. Завдання практичного психолога – допомогти розібратися в ситуаціях,

що склалися і знайти оптимальне рішення. Не соромтеся звернутися особисто, зателефонувати чи написати і поставити питання, яке вас хвилює!

Психологічна служба Первомайського коледжу працює у системі соціально-педагогічного патронажу та психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

Графік роботи та телефон практичного психолога ви знайдете в розділах на сторінці.

Кабінет консультацій практичного психолога № 47(1 корпус, 4 поверх).

Источник:
Практичний психолог
Офіційний сайт Первомайський коледж та Первомайський політехнічний інститут НУК імені адмірала Макарова
http://www.ppi.net.ua/index.php/struktura/praktichnij-psikholog

(Visited 6 times, 1 visits today)

CATEGORIES